Nazwa produktu Kategoria Stan Cena Ilość ▴ Foil Do koszyka
 Forest  Ixalan NM 0.00zl 0 Brak na stanie
 Island  Ixalan NM 0.00zl 0 Brak na stanie
 Mountain  Ixalan NM 0.00zl 0 Brak na stanie
 Plains  Ixalan NM 0.00zl 0 Brak na stanie
 Swamp  Ixalan NM 0.00zl 0 Brak na stanie
 Huatli, Dinosaur Knight  Ixalan NM 25.00zl 1 FOIL
 Jace, Ingenious Mind-Mage  Ixalan NM 18.00zl 1 FOIL
 Carnage Tyrant  Ixalan NM 59.00zl 2
 Glacial Fortress  Ixalan NM 16.00zl 7
 Mavren Fein, Dusk Apostle  Ixalan NM 7.00zl 7
 Admiral Beckett Brass  Ixalan NM 6.00zl 8
 Dire Fleet Ravager  Ixalan NM 4.00zl 8
 Vraska, Relic Seeker  Ixalan NM 40.00zl 8
 Pirate's Prize  Ixalan NM 0.20zl 9
 Deadeye Tracker  Ixalan NM 3.00zl 10
 Depths of Desire  Ixalan NM 0.20zl 10
 Kinjalli's Sunwing  Ixalan NM 4.00zl 10
 Ripjaw Raptor  Ixalan NM 19.00zl 10
 Star of Extinction  Ixalan NM 4.00zl 10
 Tishana, Voice of Thunder  Ixalan NM 6.00zl 10
 Vona, Butcher of Magan  Ixalan NM 14.00zl 10
 Vraska's Contempt  Ixalan NM 55.00zl 10
 Atzocan Archer  Ixalan NM 0.50zl 11
 Demolish  Ixalan NM 0.20zl 11
 Deadeye Tormentor  Ixalan NM 0.20zl 12
 Encampment Keeper  Ixalan NM 0.20zl 12
 Field of Ruin  Ixalan NM 13.00zl 12
 Ixalli's Diviner  Ixalan NM 0.20zl 12
 Jace, Cunning Castaway  Ixalan NM 13.00zl 12
 Queen's Commission  Ixalan NM 0.20zl 12