Nazwa produktu Kategoria Stan Cena ▴ Ilość Foil Do koszyka
 Ancient Brontodon  Ixalan NM 0.20zl 17
 Anointed Deacon  Ixalan NM 0.20zl 26
 Bishop's Soldier  Ixalan NM 0.20zl 17
 Blight Keeper  Ixalan NM 0.20zl 14
 Blinding Fog  Ixalan NM 0.20zl 20
 Blossom Dryad  Ixalan NM 0.20zl 14
 Brazen Buccaneers  Ixalan NM 0.20zl 12
 Cancel  Ixalan NM 0.20zl 17
 Cobbled Wings  Ixalan NM 0.20zl 14
 Colossal Dreadmaw  Ixalan NM 0.20zl 12
 Commune with Dinosaurs  Ixalan NM 0.20zl 30
 Contract Killing  Ixalan NM 0.20zl 39
 Costly Plunder  Ixalan NM 0.20zl 11
 Crash the Ramparts  Ixalan NM 0.20zl 13
 Crushing Canopy  Ixalan NM 0.20zl 13
 Deadeye Tormentor  Ixalan NM 0.20zl 34
 Deeproot Warrior  Ixalan NM 0.20zl 35
 Demolish  Ixalan NM 0.20zl 24
 Demystify  Ixalan NM 0.20zl 15
 Depths of Desire  Ixalan NM 0.20zl 38
 Desperate Castaways  Ixalan NM 0.20zl 21
 Dire Fleet Hoarder  Ixalan NM 0.20zl 13
 Dire Fleet Interloper  Ixalan NM 0.20zl 15
 Dual Shot  Ixalan NM 0.20zl 18
 Encampment Keeper  Ixalan NM 0.20zl 19
 Fathom Fleet Cutthroat  Ixalan NM 0.20zl 29
 Fathom Fleet Firebrand  Ixalan NM 0.20zl 24
 Fire Shrine Keeper  Ixalan NM 0.20zl 19
 Firecannon Blast  Ixalan NM 0.20zl 13
 Frenzied Raptor  Ixalan NM 0.20zl 16