Nazwa produktu Kategoria Stan Cena ▴ Ilość Foil Do koszyka
 Prosperous Pirates  Ixalan NM 0.20zl 50
 Prying Blade  Ixalan NM 0.20zl 22
 Pterodon Knight  Ixalan NM 0.20zl 17
 Queen's Agent  Ixalan NM 0.20zl 16
 Queen's Bay Soldier  Ixalan NM 0.20zl 11
 Queen's Commission  Ixalan NM 0.20zl 35
 Raptor Companion  Ixalan NM 0.20zl 13
 Ravenous Daggertooth  Ixalan NM 0.20zl 9
 Rile  Ixalan NM 0.20zl 20
 Ritual of Rejuvenation  Ixalan NM 0.20zl 23
 River Heralds' Boon  Ixalan NM 0.20zl 7
 Rummaging Goblin  Ixalan NM 0.20zl 6
 Run Aground  Ixalan NM 0.20zl 15
 Sailor of Means  Ixalan NM 0.20zl 47
 Shaper Apprentice  Ixalan NM 0.20zl 17
 Shining Aerosaur  Ixalan NM 0.20zl 12
 Shipwreck Looter  Ixalan NM 0.20zl 19
 Shore Keeper  Ixalan NM 0.20zl 9
 Siren Lookout  Ixalan NM 0.20zl 11
 Siren's Ruse  Ixalan NM 0.20zl 19
 Skittering Heartstopper  Ixalan NM 0.20zl 12
 Skulduggery  Ixalan NM 0.20zl 12
 Skyblade of the Legion  Ixalan NM 0.20zl 19
 Skymarch Bloodletter  Ixalan NM 0.20zl 12
 Slash of Talons  Ixalan NM 0.20zl 11
 Spike-Tailed Ceratops  Ixalan NM 0.20zl 16
 Spreading Rot  Ixalan NM 0.20zl 13
 Storm Fleet Pyromancer  Ixalan NM 0.20zl 11
 Storm Sculptor  Ixalan NM 0.20zl 45
 Sun-Crowned Hunters  Ixalan NM 0.20zl 20